Yurt Dışından Yatay Geçiş Kuralları

YATAY GEÇİŞ

Gerekli Belgeler;
1. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi, (Başvuru gününden en fazla 15 gün önceki tarihli)
2. Not durum belgesi (Transkript,)
3. Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık başarı durumunu gösterir belge
4. ÖSYM Sonuç belgesi,
5. ÖSYM Yerleşme belgesi,
6. Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde, belgeleri sunulan üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair YÖK ten alınan tanınma belgesi,
7.Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde, Genel not ortalamasının 100 lük sistemde karşılığını gösteren belge.
8. Ders içerikleri onaylı fotokopisi.
9. Uyarı ve Kınama cezası dışında Disiplin cezası almadığına dair yazı,
10. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

Başvuru Esasları
1. Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışı öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak yükseköğretim kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
2. Lisans (4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki yarıyıl) öğrenim görmek şartı aranır.
3. Öğrencinin tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği lisans programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olanlar yatay geçiş başvuru yapabilirler.
4. Özel yetenek sınavlarına göre öğrenci kabul eden yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş yapmaları mümkün değildir.
5. Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir.
6. Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
7. Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS girmiş veya muadil belgelere sahip olmaları, ayrıca ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda YÖK tarafından belirlenen ve ilan edilen şartları sağlamaları gerekir.
8. Genel Not Ortalamasına Göre Lisans programlarına yapılacak yatay geçişler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’e bildirilen kontenjanlar dahilinde aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.
9. Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.